Get Adobe Flash player

เข้าระบบmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้89
mod_vvisit_counterเมื่อวาน142
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้920
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3845
mod_vvisit_counterเดือนนี้6738
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว6171
mod_vvisit_counterทั้งหมด602121
English French German Italian Portuguese Russian Spanish Thai

          เจ้าคณะอำเภอโพธาราม   พระครูโพธารามพิทักษ์ วัดโบสถ์

                       เลขานุการ พระครูวิสุทธานันทคุณ วัดเขาช่องพราน

 

          รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม รูปที่ ๑ พระครูวิทิตพัฒนโสภณ วัดพระศรีอารย์

                       เลขานุการ พระมหามณเฑียร สิริวฑฺฒโน วัดหนองโพ

 

          รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม รูปที่ ๒ พระครูคุณสารานุกูล วัดโบสถ์

                  เลขานุการ พระครูธรรมธรภาณุพงษ์ พลญาโณ วัดเขาช่องพราน    

 

 

๑. ตำบลโพธาราม เขต ๑ พระมหาสุวรรณ  โสภิโต วัดโพธิ์ไพโรจน์

                  เลขานุการ พระพิพัฒน์ โสภโณ วัดโพธิ์ไพโรจน์ 

           ๑. วัดโพธาราม                     เจ้าอาวาส             พระครูโพธิวราทร                 

           ๒. วัดโพธิ์ไพโรจน์               เจ้าอาวาส                พระมหาสุวรรณ โสภิโต           

           ๓. วัดโชค                            เจ้าอาวาส              พระครูกันตชัยธรรม         

           ๔. วัดจอมปราสาท              เจ้าอาวาส              พระอธิการนิพล กิตฺติสาโร              

           ๕. วัดกลาง                          เจ้าอาวาส              พระครูสังฆรักษ์สุเทพ สุเทโว 

           ๖. วัดวิหารสูง                       เจ้าอาวาส                        พระครูปลัดยอด อคฺคปสนฺโน 

๒. ตำบลโพธาราม เขต ๒ พระครูโพธิวราทร วัดโพธาราม

                  เลขานุการ พระครูใบฎีกาประสงค์ คุณวํโส วัดโพธาราม           

            ๑. วัดไทรอารีรักษ์                เจ้าอาวาส              พระอธิการไพศาล สุทฺธจิตฺโต

            ๒. วัดคงคาราม                    เจ้าอาวาส              พระครูสันตยาภิรัต

            ๓. วัดป่าไผ่                          เจ้าอาวาส             พระครูเวฬุวนาภิรมย์

            ๔.วัดบ้านหม้อ                     เจ้าอาวาส              พระครูสุภัทรากร

            ๕. วัดดอนกระเบื้อง              เจ้าอาวาส              พระครูโสภณปริยัติคุณ

๓. ตำบลโพธาราม เขต ๓ พระครูพัฒนวิหารธรรม วัดม่วง

                  เลขานุการ พระณธัชพงศ์ โกสโล วัดไทรอารีรักษ์ 

            ๑. วัดเจ็ดเสมียน                  เจ้าอาวาส              พระอธิการพิชิต คุณสีโล

            ๒. วัดมณีโชติ                      เจ้าอาวาส             พระครูประโชติธรรมาภิรัต

            ๓. วัดสนามชัย                     เจ้าอาวาส             พระครูมงคลคุณากร

            ๔. วัดตึกหิรัญราษฎร์            เจ้าอาวาส             พระอธิการยงยุทธ สํวโร 

            ๕. วัดใหม่ชำนาญ              เจ้าอาวาส             พระอธิการบุญเหลือ สหชฺโช            

๔. ตำบลบ้านสิงห์ เขต ๑ พระครูโสภณกิตติคุณ วัดบ้านฆ้อง

                  เลขานุการ พระครูสังฆรักษ์ชุมพล โฆสวโร วัดบ้านฆ้องพระครูสังฆรักษ์ชุมพล  โฆสวโร  

            ๑. วัดบ้านฆ้อง                      เจ้าอาวาส              พระครูโสภณกิตติคุณ

            ๒. วัดหนองอ้อ                     เจ้าอาวาส              พระครูสุนทรพิพิธการ

            ๓. วัดบางกะโด                    เจ้าอาวาส              พระครูวิชัยพัฒนาภรณ์

            ๔. วัดบ้านสิงห์                     เจ้าอาวาส              พระครูสุภัทรกิจโสภณ

            ๕. วัดบ่อมะกรูด                    เจ้าอาวาส              พระมหาสุวัฒน์ คุณวุฑฺโฒ

            ๖. วัดดีบอน                         เจ้าอาวาส              พระครูวิภัชธรรมวิศิฐ

๕. ตำบลบ้านสิงห์ เขต ๒ พระครูสุนทรพิพิธการ วัดหนองอ้อ

                  เลขานุการ พระ              วัด 

            ๑. วัดกำแพงเหนือ                 เจ้าอาวาส              พระครูสันติถิรธรรม

            ๒. วัดกำแพงใต้                     เจ้าอาวาส              พระอธิการวิโรจน์ คุณวีโร

            ๓. วัดดอนทราย                    เจ้าอาวาส               พระครูวิมลปัญญานุกูล

            ๔. วัดบางลาน                       เจ้าอาวาส              พระครูสารธรรมประสิทธิ์

            ๕. วัดท่ามะขาม                     เจ้าอาวาส              พระครูสุธรรมวิชัย

๖. ตำบลบ้านเลือก-หนองโพ  พระครูสาธกธรรมกิจ  วัดบ้านเลือก

                  เลขานุการ พระมหาสมบูรณ์ จนฺทโชโต วัดพระศรีอารย์ 

            ๑. วัดบ้านเลือก                     เจ้าอาวาส              พระครูสาธกธรรมกิจ

            ๒. วัดโบสถ์                           เจ้าอาวาส              พระครูโพธารามพิทักษ์

            ๓. วัดพระศรีอารย์                  เจ้าอาวาส              พระครูวิทิตพัฒนโสภณ

            ๔. วัดหุบมะกล่ำ                    เจ้าอาวาส              พระอธิการมานัส ธมฺมพโล 

            ๕. วัดหนองรี                         เจ้าอาวาส              พระครูสารกิจสุนทร

            ๖. วัดหนองโพ                      เจ้าอาวาส              พระมหาสมคิด อตฺถสิทฺโธ 

๗. ตำบลสร้อยฟ้า-ชำแระ  พระครูพิทักษ์ศิลปาคม  วัดขนอน

                  เลขานุการ พระสนอง ปิยวณฺโณ วัดขนอน 

            ๑. วัดหนองกลางดง               เจ้าอาวาส             พระอธิการบุญทิ้ง โชติปุญฺโญ 

            ๒. วัดขนอน                           เจ้าอาวาส              พระครูพิทักษ์ศิลปาคม

            ๓. วัดม่วง                              เจ้าอาวาส              พระครูพัฒนวิหารธรรม

            ๔. วัดเกาะ                             เจ้าอาวาส              พระอธิการบัลลูน สนฺตจิตฺโต ออ

            ๕. วัดสร้อยฟ้า                       เจ้าอาวาส              พระครูวีรธรรมากร

๘. ตำบลท่าชุมพล-บางโตนด  พระครูพิทักษ์บุญวิมล   วัดสมถะ

                     เลขานุการ พระสมพร ฉนฺทสุโภ วัดสนามชัย 

            ๑. วัดสมถะ                            เจ้าอาวาส              พระครูพิทักษ์บุญวิมล

            ๒. วัดท่าหลวงพล                  เจ้าอาวาส              พระครูสถิตธรรมวัฒน์

            ๓. วัดบางโตนด                      เจ้าอาวาส              พระอธิการสุชิน สุธมฺโม

            ๔. วัดเฉลิมอาสน์                   เจ้าอาวาส              พระครูโชติสุวรรณคุณ

            ๕. วัดศรีประชุมชน                 เจ้าอาวาส              พระอธิการถวิล ถาวโร

๙. ตำบลเตาปูน  พระครูวิสุทธานันทคุณ  วัดเขาช่องพราน

                  เลขานุการ พระ................ วัด 

            ๑. วัดเขาช่องพราน                 เจ้าอาวาส              พระครูวิสุทธานันทคุณ

            ๒. วัดโคกทอง                        เจ้าอาวาส              พระครูปลัดณรงค์ชัย วราสโภ

            ๓. วัดเขาดินสุวรรณคีรี             เจ้าอาวาส             พระอธิการพงพัฒน์ สุรปญฺโญ 

            ๔. วัดเขาค่าง                         เจ้าอาวาส              พระครูจิรธรรมพิพัฒน์

            ๕. วัดชัยรัตน์                          เจ้าอาวาส              พระอธิการประพัฒน์ ปภาโต 

            ๖. วัดนครทิพย์                      เจ้าอาวาส               พระ ครูโสภณมงคลกิจ

๑๐. ตำบลธรรมเสน-นางแก้ว  พระครูรัตนคุณาทร วัดแก้วฟ้า

                  เลขานุการ พระ...................วัด 

            ๑.วัดแก้วฟ้า                          เจ้าอาวาส              พระครูรัตนคุณาทร

            ๒. วัดถ้ำสาริกา                      เจ้าอาวาส              พระมหาเจด็จ โฆสิตธมฺโม 

            ๓. วัดเนินม่วง                        เจ้าอาวาส              พระอธิการมานพ จนฺทสาโร 

            ๔. วัดศรีมฤคทายวัน               เจ้าอาวาส              พระปลัดสุมิตร สมจิตฺโต

            ๕. วัดนางแก้ว                        เจ้าอาวาส              พระครูสุวัฒน์รัตนคุณ

๑๑. ตำบลเชาชะงุ้ม  พระครูสังฆรักษ์สุชิน  วัดเขาส้ม

                  เลขานุการ พระ................วัด

            ๑. วัดเขาส้ม                           เจ้าอาวาส              พระครูสังฆรักษ์สุชิน คุณธาโร 

            ๒. วัดเขาพระ                         เจ้าอาวาส              พระครูวรวิสุทธิวัตร

            ๓. วัดเขาชะงุ้ม                       เจ้าอาวาส              พระอธิการพัน นิติสาโร

            ๔. วัดเขาราบ                         เจ้าอาวาส              พระอธิการยันต์ อธิมุตฺโต

            ๕. วัดหนองมะค่า                   เจ้าอาวาส              พระอธิการเบิ้ม ฉนฺทกาโม

๑๒. ตำบลเขาชะงุ้ม-นางแก้ว พระครูวรวิสุทธิวัตร วัดเขาพระ

                  เลขานุการ พระ.................. วัด 

            ๑. วัดเขาแหลม                      เจ้าอาวาส              พระครูพลธรรมาภิรัต

            ๒. วัดเขาเขียว                       เจ้าอาวาส              พระน่วม ตปสมฺปนฺโน

            ๓. วัดพุลุ้ง                             เจ้าอาวาส              พระอธิการศุภกร สุภกิจฺโจ

            ๔. วัดเขาสะแก                      เจ้าอาวาส              พระอธิการชูชีพ อาภสฺสโร

            ๕. วัดถ้ำน้ำ                            เจ้าอาวาส              พระอธิการพนอ วรธมฺโม

๑๓. ตำบลเขาชะงุ้ม-หนองกวาง เจ้าอธิการสถิตย์ อนาวิโล  วัดหนองใยบัว

                  เลขานุการ พระ...............วัด 

            ๑. วัดหนองใยบัว                   เจ้าอาวาส              เจ้าอธิการสถิตย์ อนาวิโล

            ๒. วัดหนองกวาง                   เจ้าอาวาส              พระอธิการเติมพงษ์ ตนฺติสาโร 

            ๓. วัดหนองกวางใหม่             เจ้าอาวาส              พระครูสังฆรักษ์อินสม ชุตินฺธโร 

            ๔. วัดระฆังทอง                     เจ้าอาวาส              พระอธิการนิเวศน์ ฐานกโร 

            ๕. วัดหนองครึม                     เจ้าอาวาส              พระอธิการเปรียว ปณีโต 

 

 

พระครูใบฎีกาประสงค์ คุณวํโส รจร.  วัดโพธาราม  ต.โพธาราม  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  

พระใบฎีกาก้าน จกฺกธมฺโม รจร.  วัดโบสถ์  ต.บ้านเลือก  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  

รองพระอธิการกำพร้า สญฺญโม รจร.  วัดตึกหิรัญราษฎร์  ต.เจ็ดเสมียน  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  

รองพระอธิการนินนาท สนฺตจิตฺโต รจร.  วัดบ้านเลือก  ต.บ้านเลือก  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  

รองพระอธิการสุรพล คุตฺตสีโล รจร.  วัดบางโตนด  ต.บางโตนด  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  

รองพระอธิการจุมพล ฐิตคุโณ รจร.  วัดป่าไผ่  ต.คลองตาคต  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  

พระครรชิต โกสโล ผจร.  วัดไทรอารีรักษ์  ต.โพธาราม  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  

พระบุญเจือ กิตฺติคุโณ ผจร.  วัดหนองอ้อ  ต.บ้านสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  

พระวิเชียร สีลสํวโร ผจร.  วัดเขาช่องพราน  ต.เตาปูน  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  

พระเกลียว อกิญฺจโน ผจร.  วัดเขาแหลม  ต.เขาชะงุ้ม  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  

พระพนม พนฺธญาโน ผจร.  วัดเขาค่าง  ต.นางแก้ว  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  

พระกฤษณ์ เขมาภิรโต ผจร.  วัดกำแพงเหนือ  ต.บ้านสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  

พระสุพจน์ ธมฺมกาโม ผจร.  วัดบางกะโด  ต.บ้านสิงห์  อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี